bininitopp txhtrenphai
lỗi
 • Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-08-25 19:04:29') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-08-25 19:04:29') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-08-25 19:04:29') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-08-25 19:04:29') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

Tìm mẹ đi lạc ở bệnh viện Bạch Mai - Hanoi. Tên mẹ:Trịnh Thị Thuẫn (tên khai sinh: Trịnh Thị Bún) 72 tuổi.

Em nhờ mọi người chia sẻ để tìm người đi lạc: Sáng nay gia đình cho mẹ đi khám ở bệnh viện Bạch Mai,...

Tìm người mất tích tên Trần Thị Lân - sinh 10/2/1976.

Tìm người mất tích tên Trần Thị Lân - sinh 10/2/1976. Thuê trọ gần chỗ quán gió Đường cầu bè phường ...

Tìm anh trai tên: TRẦN VĂN CÔNG - SN 1985. ĐC: Thanh Khê, Thanh Hà, Hải Dương

Tìm anh trai tên: TRẦN VĂN CÔNG - SN 1985. ĐC: Thanh Khê, Thanh Hà, Hải Dương. Do đi bộ đội bị lính ...

Cụ bà tên: NGUYỄN THỊ AN 59 tuổi đang bị lạc ở Trung Quốc cần tìm gia đình.

Cụ bà tên: NGUYỄN THỊ AN 59 tuổi đang bị lạc ở Trung Quốc cần tìm gia đình. bà có ghi thông tin ngườ...

Tìm lại mẹ ruột thất lạc lâu năm tên HOÀNG THỤY VI - SN 1953

Rất mong mọi người gần xa giúp đỡ mẹ em muốn tìm lại mẹ ruột cách đây 48 năm. ... trước khi cho mẹ t...

Tìm dì tên HUỲNH THỊ MAI THU - SN 1961, thất lạc từ năm 1982 ở Long Khánh, Đồng Nai

Năm 1979 ngoại tôi là Nguyễn Thị Chánh có dắt dì tên Huỳnh Thị Mai Thu sinh năm 1961 từ Đất Sét 2 th...

Tìm người thân tên LỤC THỊ TRANG - SN 1999

Thông tin tên Lục Thị Trang sn 1999 đã lấy chồng và có con chỗ ở Hữu Lũng Lạng Sơn mất liên lạc với ...

Tìm người thân ở Yên Minh - Hà Giang cho người đi lạc vào Huế

Anh này ở yên Minh hà Giang.hiện đang bị lạc vào huế.mn chia sẽ để người nhà sớm tìm đc anh.ll sddt....

Anh trai Lê Minh Toàn cần tìm em Lê Minh Toản sinh ngày 20 tháng 10 năm 1976

Anh trai Lê Minh Toàn cần tìm em Lê Minh Toản sinh ngày 20 tháng 10 năm 1976 ,địa chỉ số nhà 81 đườn...

Anh trai Lê Minh Toàn cần tìm em Lê Minh Toản sinh ngày 20 tháng 10 năm 1976

Anh trai Lê Minh Toàn cần tìm em Lê Minh Toản sinh ngày 20 tháng 10 năm 1976 ,địa chỉ số nhà 81 đườn...

 • Tìm mẹ đi lạc ở bệnh viện Bạch Mai - Hanoi. Tên mẹ...

 • Tìm người mất tích tên Trần Thị Lân - sinh 10/2/19...

 • Tìm anh trai tên: TRẦN VĂN CÔNG - SN 1985. ĐC: Tha...

 • Cụ bà tên: NGUYỄN THỊ AN 59 tuổi đang bị lạc ở Tru...

 • Tìm lại mẹ ruột thất lạc lâu năm tên HOÀNG THỤY VI...

 • Tìm dì tên HUỲNH THỊ MAI THU - SN 1961, thất lạc t...

 • Tìm người thân tên LỤC THỊ TRANG - SN 1999...

 • Tìm người thân ở Yên Minh - Hà Giang cho người đi ...

 • Anh trai Lê Minh Toàn cần tìm em Lê Minh Toản sinh...

 • Anh trai Lê Minh Toàn cần tìm em Lê Minh Toản sinh...

Tìm người lạc