bininitopp txhtrenphai
lỗi
 • Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2021-09-27 08:11:20') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2021-09-27 08:11:20') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2021-09-27 08:11:20') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2021-09-27 08:11:20') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

Tìm ông Lê Hùng Phương, khoảng 70 tuổi, địa chỉ: 63/11 đờng 18 Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TPHCM

Ông Lê Hùng Phương, khoảng 70 tuổi, địa chỉ: 63/11 đờng 18 Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TPHCM có dấu...

tìm Mẹ tên Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh năm 1969, ở Nguyễn Cảnh Chân, P.Cầu Kho, Q1.

tìm Mẹ tên Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh năm 1969, ở Nguyễn Cảnh Chân, P.Cầu Kho, Q1.Con gái và Gia đìn...

Tìm bố tên NGUYỄN ĐẶNG HỒNG địa chỉ: xóm Nghè, Đông Ngàn, Đông Hội, Đông Anh, Hanoi

Tìm người thânRất mong tìm được bố chồng tôiBố tôi là Nguyễn Đặng Hồng, bỏ nhà đi từ 13h30 ngày 02.0...

Tìm mẹ tên Đặng Thị Duyên .sn:1968 bị tâm thần phân liệt bỏ nhà đi từ ngày 5/8/2020 đến nay chưa về

Mẹ tên Đặng Thị Duyên .sn:1968 :Cao : 1m 65, Mẹ bị tâm thần phân liệt bỏ nhà đi từ...

Tìm bác bị tâm thần đi lạc đị chỉ: Thọ Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh

TÌM NGƯỜI THÂN BỊ TÂM THẦN ĐI LẠC Người trong hình là bác của mình quê ở Thọ Ninh, Gia Bình, Bắc Nin...

Tìm người thân tên: Phạm Bá Ngọc Đi từ Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định về Hải Phòng từ 2 giờ chiều 2/9

Tìm người thân tên: Phạm Bá NgọcĐi từ Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định về Hải Phòng từ 2 giờ chiều 2/...

Tìm bố tên Trương Văn Tịnh nói là về quê đi từ TPHCM về quê Thái Bình, bố đi từ ngày 09/09/2020 đến nay

Tìm bố, Trương Văn Tịnh nói là về quê đi từ TPHCM về quê Thái Bình, bố đi từ ngày 09/09/2020 đến nay...

Tìm anh trai tên VŨ VĂN TOÀN địa chỉ: Thôn 7 xã Cư kty huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk

Rất mong tìm được anh trai tôi Anh trai tôi là Vũ Văn Toàn, bỏ nhà đi từ tháng 06 năm 2018 đến nay c...

Tìm cháu ĐINH VĂN HÙNG - 13 tuổi đi lạc 8h - 9h tối đi lạc khu vực Geleximco Lê Trọng Tấn - Hà Đông

Tìm cháu ĐINH VĂN HÙNG - 13 tuổi bị lạc từ 20h00 - 21h00 ngày mùng 6/10/2020 khu vực Geleximco Lê Tr...

 • Tìm ông Lê Hùng Phương, khoảng 70 tuổi, địa chỉ: 6...

 • tìm Mẹ tên Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh năm 1969, ở ...

 • Tìm bố tên NGUYỄN ĐẶNG HỒNG địa chỉ: xóm Nghè, Đôn...

 • Tìm mẹ tên Đặng Thị Duyên .sn:1968 bị tâm th...

 • Tìm bác bị tâm thần đi lạc đị chỉ: Thọ Ninh, Gia B...

 • Tìm người thân tên: Phạm Bá Ngọc Đi từ Thịnh Long ...

 • Tìm bố tên Trương Văn Tịnh nói là về quê đi từ TPH...

 • Tìm người thân tên NGUYỄN THỊ LÝ - SN 1991 ngườ...

 • Tìm anh trai tên VŨ VĂN TOÀN địa chỉ: Thôn 7 xã Cư...

 • Tìm cháu ĐINH VĂN HÙNG - 13 tuổi đi lạc 8h - 9h tố...

Tìm người lạc