bininitopp txhtrenphai
lỗi
 • Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2021-04-11 04:54:54') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2021-04-11 04:54:54') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2021-04-11 04:54:54') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2021-04-11 04:54:54') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

Hồ Văn Thái tìm em gái tên Lê Thị Ánh Ngọc - SN 2005

Tôi_tên : HỒ VĂN THÁI - Sinh_năm : 1989 Tìm em gái là #Tên : LÊ THỊ ÁNH NGỌC #Sinh_năm : 05/03/2005 ...

Tìm cháu tên NGUYỄN THỊ HOA địa chỉ: X1, Giao Lạc ,Giao Thuỷ,Nam Định

TÌM NGƯỜI THÂN Cần tìm cháu : Nguyễn Thị Hoa Sn : 2004 Địa chỉ thường trú : X1, Giao Lạc ,Giao Thuỷ...

Tìm Em trai Đỗ Hải Đường, SN 1982, hktt tổ 14 tt Đông Anh TP Hà Nội, bỏ nhà đi từ năm 2016

Tìm Em trai Đỗ Hải Đường, SN 1982, hktt tổ 14 tt Đông Anh TP Hà Nội, bỏ nhà đi từ năm 2016, cao 1,53...

Tìm cha tên Trần Văn Thắng, địa chỉ ấp Phú Tòng xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Tìm cha tên Trần Văn Thắng,địa chỉ ấp Phú Tòng xã Hưng Hội,huyện Vĩnh Lợi,tỉnh Bạc Liêu.Hôm qua cha ...

Tìm vợ tên NGUYỄN NGỌC ANH - SN 1997 làm việc tại Đong Van Duy Tiên Ha Nam

Tìm vợ tên NGUYỄN NGỌC ANH - SN 1997 làm việc tại Đong Van Duy Tiên Ha Nam Gia đình không liên...

Tìm ông Lê Hùng Phương, khoảng 70 tuổi, địa chỉ: 63/11 đờng 18 Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TPHCM

Ông Lê Hùng Phương, khoảng 70 tuổi, địa chỉ: 63/11 đờng 18 Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TPHCM có dấu...

tìm Mẹ tên Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh năm 1969, ở Nguyễn Cảnh Chân, P.Cầu Kho, Q1.

tìm Mẹ tên Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh năm 1969, ở Nguyễn Cảnh Chân, P.Cầu Kho, Q1.Con gái và Gia đìn...

Tìm bố tên NGUYỄN ĐẶNG HỒNG địa chỉ: xóm Nghè, Đông Ngàn, Đông Hội, Đông Anh, Hanoi

Tìm người thânRất mong tìm được bố chồng tôiBố tôi là Nguyễn Đặng Hồng, bỏ nhà đi từ 13h30 ngày 02.0...

Tìm mẹ tên Đặng Thị Duyên .sn:1968 bị tâm thần phân liệt bỏ nhà đi từ ngày 5/8/2020 đến nay chưa về

Mẹ tên Đặng Thị Duyên .sn:1968 :Cao : 1m 65, Mẹ bị tâm thần phân liệt bỏ nhà đi từ...

Tìm bác bị tâm thần đi lạc đị chỉ: Thọ Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh

TÌM NGƯỜI THÂN BỊ TÂM THẦN ĐI LẠC Người trong hình là bác của mình quê ở Thọ Ninh, Gia Bình, Bắc Nin...

 • Hồ Văn Thái tìm em gái tên Lê Thị Ánh Ngọc - SN 20...

 • Tìm cháu tên NGUYỄN THỊ HOA địa chỉ: X1, Giao Lạc ...

 • Tìm Em trai Đỗ Hải Đường, SN 1982, hktt tổ 14 tt Đ...

 • Tìm cha tên Trần Văn Thắng, địa chỉ ấp Phú Tòng xã...

 • Tìm vợ tên NGUYỄN NGỌC ANH - SN 1997 làm việc tại ...

 • Tìm ông Lê Hùng Phương, khoảng 70 tuổi, địa chỉ: 6...

 • tìm Mẹ tên Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh năm 1969, ở ...

 • Tìm bố tên NGUYỄN ĐẶNG HỒNG địa chỉ: xóm Nghè, Đôn...

 • Tìm mẹ tên Đặng Thị Duyên .sn:1968 bị tâm th...

 • Tìm bác bị tâm thần đi lạc đị chỉ: Thọ Ninh, Gia B...

Tìm người lạc