bininitopp txhtrenphai
lỗi
 • Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-01-22 04:22:28') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-01-22 04:22:28') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 3 Table 'timnguoilac_1t.z0djb_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM z0djb_content AS a LEFT JOIN z0djb_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN z0djb_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM z0djb_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN z0djb_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN z0djb_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM z0djb_categories AS cat JOIN z0djb_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN z0djb_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END IN (0,1,2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-01-22 04:22:28') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-01-22 04:22:28') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

Tìm Ông Tên : TRỊNH HỮU VỊ

Tìm Ông Tên : TRỊNH HỮU VỊ  Bỏ nhà đi lúc 5h chiều 29/12/2017 , ở khu vực ngã tư 7 hi...

Tìm người thân tên là Bác Hùng ( vợ là Bác Kiểu)

Tìm người thân tên là Bác Hùng ( vợ là Bác Kiểu) Người cần tìm là Bác Hùng ( có vợ là Bác Kiểu) là ...

TÌM NGƯỜI LẠC: Em An, năm nay 18 tuổi, bị bệnh down

TÌM NGƯỜI LẠC Em An, năm nay 18 tuổi, bị bệnh down, bỏ nhà đi vào khoảng 14 giờ, ngày 23/10/2017 (Dư...

Tìm anh trai đi lạc tên LÊ VĂN SANG

Tìm người thân : Anh trai tôi tên Lê Văn Sang sinh ngày 3 - 4 - 1975 hộ khẩu thường trú tại số nhà&n...

Tìm người lạc tên: ĐẶNG VĂN NGÔN – Sinh năm: 20/06/1947

Đi lạc lúc 8g30 sáng ngày 07/01/2018, tại góc đường Hòa Hưng / CMT8 , P. 13, Q. 10, T...

Tìm vợ tên Đinh Thị Cát Quyên sn 1993

Tôi tìm vợ tên Đinh Thị Cát Quyên sn 1993 đã bỏ nhà đi từ ngày 5 tháng 1 năm 2018 khi đi không mang ...

Tìm người Ông đi lạc tên Nguyễn Văn Giang ( hay được gọi là Giàng) Sinh năm 1947

Tìm người Ông đi lạc tên Nguyễn Văn Giang ( hay được gọi là Giàng) Sinh năm 1947 .Đi lạc vào th...

Tìm bạn tên Thắm

Bạn tên thắm. .. làm chung với mình ở quận 12 quán cà phê ngọc anh đường nguyễn ảnh thủ mất liên lạc...

Tìm cụ bà tên LÝ THỊ BIÊN

Tìm cụ bà : Lý Thị Biên . Quên quán Trường Xuân – Tháp 10 – Đồng Tháp. Vào lúc 15’30 ...

Tìm người thân tên: NGUYỄN BÍCH PHƯƠNG. Sinh Năm: 1990.

Tìm người thân tên: NGUYỄN BÍCH PHƯƠNG. Sinh Năm: 1990.  Địa Chỉ: Phường BÌNH AN, Thị Xã DĨ AN...

 • Tìm Ông Tên : TRỊNH HỮU VỊ...

 • Tìm người thân tên là Bác Hùng ( vợ là Bác Kiểu)...

 • TÌM NGƯỜI LẠC: Em An, năm nay 18 tuổi, bị bệnh dow...

 • Tìm anh trai đi lạc tên LÊ VĂN SANG...

 • Tìm người lạc tên: ĐẶNG VĂN NGÔN – Sinh năm: 20/06...

 • Tìm vợ tên Đinh Thị Cát Quyên sn 1993...

 • Tìm người Ông đi lạc tên Nguyễn Văn Giang ( hay đư...

 • Tìm bạn tên Thắm...

 • Tìm cụ bà tên LÝ THỊ BIÊN...

 • Tìm người thân tên: NGUYỄN BÍCH PHƯƠNG. Sinh Năm: ...

Tìm người lạc